A A A

ŘÁD ZÁVODŮ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato ustanovení určují zásady uskutečnění a klasifikace týmů v závodech MULTI-SPORT CHALLENGE uskutečněných dne 28.08.2010 r.

2. Ustanovení jsou závazná pro všechny startující týmy.

3.  Tato ustanovení mohou být změněna před započetím startu závodů, jakož i v jejich průběhu. O těchto změnách musí být účastníci informováni.

4. Účastníci nesou plnou zodpovědnost za dodržování zásad bezpečnosti v průběhu závodů a při vykonávání úkolů na trase.

5. Účastníci, kteří nedodrží řád závodů, budou diskvalifikováni.

6. Konečný výklad těchto ustanovení patří pořadateli.

 

 

ÚČAST NA ZÁVODECH

1. V závodech mohou startovat dvoučlenné týmy. Bude vedena klasifikace OPEN a dodatečně na každé trase klasifikace MIX (min. 1 žena v týmu) a klasifikace MEN (dvoučlenné mužské týmy).

2. Podmínkou startu je předložení lékařského souhlasu k účastí na vytrvalostních akcích nebo podepsané osvědčení o dobrém zdravotním stavu, které dovoluje zúčastnit se závodů.

3. Účastník závodů musí mít ukončeno 18 let, přípustná je účast osob nad 16 let pouze s podmínkou předložení písemného souhlasu rodičů nebo opatrovníků.

 

4. Před závody účastníci musí podepsat prohlášení, že startují na vlastní zodpovědnost a v případě nehody bez zavinění pořadatele na trase závodů nebudou nárokovat odškodnění ze strany pořadatele. Kromě toho účastníci závodů musí podepsat osvědčení, že ve všech disciplínách, které jsou součástí závodů, mají náležité zkušenosti a znalosti.

 

5. Týmy se zúčastňují závodů pod uvedeným názvem svého týmu nebo sponzora.

 

6. Sestava týmu stvrzena během startovní registrace den před závody se během závodů nesmí změnit, výměna účastníka v týmu během závodů bude potrestána dyskvalifikací.

PRAVIDLA POHYBU TÝMU NA TRASE

1. Týmy směřují do cíle non-stop, případné přestávky budou započteny do výsledku závodů. Trasa závodů bude v terénu vyznačena formou kontrolních bodů (punkt kontrolny-PK). Cílem týmu je zdolání trasy s použitím mapy dodané pořadatelem  před startem. Úkolem týmu je přihlášení se v kompletním složení na jednotlivých kontrolních bodech. Absolvování jednotlivých kontrolních bodů musí proběhnout ve stanoveném pořadí. Potvrzení PK následuje v momentě dostavení se posledního člena týmu. Cesta mezi kontrolními body je libovolná a volba trasy mezi PK závisí na týmu. Pořadatel má právo přikázat týmu absolvování značkované trasy mezi jednotlivými kontrolními body. V tomto případě bude trasa vyznačená na mapě. Na území národních parků je dovoleno pohybovat se pouze po veřejných komunikacích a turistických stezkách.

2. Tým absolvuje trasu společně. Není dovoleno se rozdělovat a ztratit zrakový kontakt mezi jednotlivými členy týmu. Vzdálenost mezi členy týmu nesmí přesahovat: 100 m na pěších úsecích, 200 m na úsecích pro kola a kolečkové brusle.

3. Na trase závodů se pro týmy předpokládají úkoly a speciální úseky.

4. Správnost provedení speciálních úkolů hodnotí rozhodčí. Speciální úseky se absolvují přesně dle pokynů pořadatele. Podmínkou pro přistoupení k vykonání speciálního úkolu je řádná vybavenost týmu a znalosti pro vykonání úkolu. Před započetím vykonání speciálního úkolu musí být tým kompletní a připraven k jeho provedení. Připravenost týmu určuje rozhodčí úkolu. Rozhodčí nepřipustí tým k provedení úkolu, pokud zjistí nepřipravenost týmu k jeho vykonání. Rozhodčí přeruší vykonávání úkolu, pokud zjistí nesprávné zahájení jeho vykonávání nebo v případě ohrožení zdraví nebo života. Účastník, kterého rozhodčí odsune od vykonávání úkolu, může přistoupit k jeho vykonávání opětovně, pokud bude na místě vykonávání tohoto úkolu fronta čekajících, tento účastník se přesouvá na konec fronty. Při provádění úkolu si mohou členové týmu vzájemně pomáhat. Čas absolvování úkolů a speciálních úseků se započítává do celkového času závodů. V případě čekací doby týmu na uvolnění místa pro vykonání úkolu, se čekací doba neodpočítává od celkového času.

Pozor! Rozhodčí-instruktoři pro speciální úkoly budou instruovat týmy, které nemají náležité horolezecké dovednosti. Přísné dodržování jejich instrukcí stačí k započtení úkolu.

5. Týmy absolvují celou trasu samostatně, je absolutně zakázáno využívat organizované pomoci nezúčastněných osob.

6. Je zákázáno použití jakýchkoliv transportních prostředků mimo povolených pořadatelem na dané etapě.

7. Na území rezervací nebo národních parků je dovoleno pohybovat se pouze po veřejných komunikacích a turistických stezkách s dodržením jejich směrování.

8. Během jízdy na kole a jízdy na kolečkových bruslích platí pro účastníky pravidla silničního provozu. V případě zjištění porušení těchto pravidel může být tým diskvalifikován.

9. Během celé trasy závodů je dovoleno používat pouze vlastní vybavení (k dispozici na startu a úsecích změn). Během závodů je zakázáno používat vybavení dodané nezúčastněnými osobami.

10. Je zakázáno používat otevřený oheň v lese a v jeho blízkosti, platí přísné dodržování protipožárních předpisů.

11. Je zakázáno bivakovat (organizování odpočinku) mimo určená místa, bivakování na soukromých pozemcích je jen na vlastní zodpovědnost.

12. Ponechání odpadků na trase závodu je zakázáno. Veškeré odpadky je možno vyhodit pouze do speciálních košů na odpadky.

13. Účastníci závodů jsou povinni mít během něho u sebe doklady totožnosti.

 

PRAVIDLA KLASIFIKACE

1. Podmínkou klasifikace a hodnocení týmu je kompletní započtení kontrolních bodů (PK), všech úkolů a speciálních úseků.

2. O pořadí rozhoduje čas absolvování trasy s připočtením případných časových penalizací.

3. Klasifikovány budou pouze ty týmy, které se dostaví do cíle v kompletní sestavě. V cíli se počítá čas posledního člena týmu.

4. Na trase bude vedena klasifikace OPEN a dodatečná klasifikace:

- MEN – dva muži v týmu

- MIX – v týmu min. 1 žena

 

PLAVECKÝ MARATÓN

1. V rámci závodů Multi Sport Challenge proběhne Plavecký maratón MSC. Tento bude hodnocen zvlášť – individuální klasifikace.

2. Plaveckého maratónu se mohou zúčastnit také osoby, které se nepřihlásily na start Multi Sport Challenge.

3. Závody proběhnou v oblasti Radkovské zátoky

4. Bude vedena individuální klasifikace ze společného startu.

5. Plavecký úsek bude veden na vyznačené trase. Zabezpečení provede obsluha závodů.

6. Každý účastník se zavazuje k dodržování pokynů obsluhy maratónu.

7. V plaveckém maratónu není dovoleno použití ploutví-přípustné je použití plovacích vest pro osoby plavecky méně zdatné.

8. Zhodnocení a zakončení Maratónu proběhne společně s Multi Sport Challenge dle všeobecného programu.

 

PENALIZACE A DISKVALIFIKACE

1. Za chybějící potvrzení o absolvování kontrolního bodu následuje diskvalifikace týmu.

2. V případě nevykonání speciálního úkolu tým je penalizován 1 trestnou hodinou.

3. Za chybějící jednu část z osobního vybavení každého účastníka, která byla používána v průběhu závodů a na jednotlivých etapách, je tým penalizován trestnými 15  až 30 minutami.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikace závodníka (a tím i týmu) z trasy:

- pokud lékařská služba uzná jeho neschopnost pokračovat v závodě,

- pokud zjistí porušení předpisů tohoto řádu.

 

ČASOVÉ LIMITY

1. Na jednotlivých kontrolních bodech nebo úsecích změn budou stanoveny určité časové limity. Po tomto čase budou tyto kontrolní body zlikvidovány.

2. Týmy, které se nevejdou do těchto časových limitů, nebudou připuštěny k dalšímu pokračování v závodech.

3. Limity budou uvedeny na mapě vedle kontrolního bodu nebo úseku změn v hodinách počítaných od startu závodu.

4. Limit na absolvování celé trasy je 12 hodin.

5. Časové penalizace obdržené v průběhu závodu nebudou brány na zřetel při stanovení, zda tým ukončil závod v časovém limitu.

 

ODSTOUPENÍ

1. V případě, že tým nebo jeho člen odstupuje ze závodů, je kapitán týmu povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit pořadateli.

2. Pokud tým nenahlásí svou rezignaci a bude pořadatelem zahájená pátrací akce, bude tým zatížen veškerými náklady spojenými s touto akcí.

3. Pokud jeden člen týmu odstupuje z další účastí na závodě, celý tým je diskvalifikován.

4. Jednotlivec nebo tým, který odstoupil, nebude mít možnost návratu na trasu.

5. Pořadatel se zavazuje k dopravě týmu z trasy závodů pouze v případě odstoupení ze zdravotních důvodů (poranění, vyčerpání, nehoda a pod.). V ostatních případech jedině v rámci možností pořadatele.

6. V průběhu závodů nelze měnit kategorii.

 

STARTOVNÍ ČÍSLA

1. Týmy obdrží startovní čísla v kanceláři závodů během registrace.

2. Během závodů jsou všichni účastníci povinni vystupovat s viditelně umístěnými startovními čísly.

3. Je zakázáno byť i částečné překrývání startovních čísel.

4. Týmy mohou umísťovat na svých dresech reklamy vlastních sponzorů, zakazuje se však překrývání reklam umístěných na startovních číslech.

5. Ihned po závodě jsou účastníci povinni odevzdat startovní čísla pořadateli.

 

VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ

1. Během celé trasy závodů je dovoleno používat pouze vlastní vybavení (k dispozici na startu a úsecích změn). Během závodů je zakázáno používat vybavení dodané nezúčastněnými osobami.

2. Všechný týmy musí mít povinné vybavení, jak je uvedeno níže.

3. Pořadatel bude během závodů kontrolovat povinné vybavení na libovolně zvoleném místě závodů.

4. Pokud bude zjištěno chybějící vybavení, tým (jednotlivec) obdrží časovou penalizaci v souladu s řádem.

 

POVINNÉ VYBAVENÍ

a) osobní povinné vybavení každého účastníka, používané během celého průběhu závodů:

1 x baterka, může být čelovka

1 x fólie NRC

1 x osobní doklady totožnosti

 

 

b) povinné vybavení týmu, používané během celého průběhu závodů:

1 x aktivní mobilní telefon,

1 x lékárníčka,

 

c) Povinné vybavení týmu na cyklistickou etapu:

2 x kolo,

2 x cyklistická nebo horolezecká přílba,

2 x přední světlo, může být čelovka,

2 x zadní červené světlo,

 

d) Povinné vybavení týmu pro etapu na kolečkových bruslích:

2 x kolečkové brusle,

2 x cyklistická nebo horolezecká přílba,

 

e) Povinné vybavení týmu pro plaveckou etapu (týká se každé plávající osoby):

- neoprenová pěna min. 3mm, zakrývající minimálně celý trup startujícího,

- koupací čepice – ploutve (doporučené) – asekurační vesta (povolena)

 

f) Minimální vybavení lékárníčky:

1 x obvaz textilní  6-10 cm šířky x 100 cm délky,

1 x pružné obinadlo 6-10 cm šířky x 100 cm délky,

1 x gáza min. 5 x 5 cm,

1 x souprava léků proti bolesti,

1 x souprava náplastí s obvazem,

1 x peroxid vodíku,

 

5. Přeprava vybavení.

Protože se nepředpokládá účast „pomocné osádky“ s technickou pomocí pro týmy, obsluha závodu je zodpovědna za přepravu vybavení na úseky změn.

 

ZAJIŠTĚNÉ VYBAVENÍ

a) nutné vybavení pro absolvován speciálních úkolů

b) mapy

c) popis trasy

Používání GPS je možné.

 

ÚSEKY ZMĚN (PRZEPAKI)

1. V průběhu závodů je možná výměna osobního vybavení pouze na vyznačených úsecích změn.

2. Vybavení pro výměnu, tzv. przepak, nebude k dispozici v jiném čase, než jen v době pobytu v úsecích změn.

3. Každý tým je povinen sbalit své kompletní vybavení do 2 beden (pytlů, brašen).

4. Tým je povinen používat jen vlastní balení (např. bedny, pytle, brašny).

5. Vybavení pro výměnu bude umístěno v místech působení atmosferických srážek.

6. Předpokládají se úseky změn, ve kterých účastníci mohou používat vlastní vybavení: úsek změn A (základna závodu) a úsek změn B (jen kolečkové brusle).(viz Trasa)

7. Vybavení pro výměnu nebude zajištěno proti atmosferickým vlivům.

PROTESTY

Protesty v písemné formě, podepsané kapitánem týmu, se mohou předávat k rukám hlavního rozhodčího závodu, a to nejpozději 1 hodinu po doražení do cíle. Veškerá rozhodnutí týkající se výsledků rozhoduje hlavní rozhodčí závodu.

Veškeré změny řádu budou umístěny na internetové straně.

O konečných změnách budou účastníci informováni během předstartovní technické porady.

O změnách na trase v průběhu závodů bude informovat výlučně rozhodčí závodů oproti podpisu účastníků závodů.