A A A

Regulamin Zawodów

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejsze przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów w zawodach MULTI-SPORT CHALLENGE rozgrywanych 28.08.2010 r.

2. Przepisy obowiązują wszystkie zespoły startujące w zawodach.

3. Niniejsze przepisy mogą ulec zmianie zarówno przed rozpoczęciem rajdu jak i w trakcie jego trwania, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpie czeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.

5. Uczestnicy zawodów nieprzestrzegający regulaminu zostaną zdyskwalifikowani.

6. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatora.

 

UCZESTNICTWO W ZAWODACH

 

1. W rajdzie mogą brać udział zespoły dwuosobowe. Prowadzona będzie klasyfikacja Open oraz dodatkowo na każdej z tych tras – klasyfikacja MIX (minimum 1 kobieta w składzie) oraz MEN ( dwóch mężczyzn w składzie).

2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest przedstawienie zgody lekarza na udział w imprezach wytrzymałościowych lub podpisanie oświadczenia o dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na udział w rajdzie.

3. Na zawodach uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat, dopuszcza się start osób powyżej 16 roku życia pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów.

4. Przed rajdem zawodnicy muszą podpisać deklarację, że startują w rajdzie na własną odpowiedzialność i w razie wypadku na trasie rajdu n ie z winy organizatorów nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Ponadto zawodnicy muszą podpisać deklarację, że we wszystkich rozgrywanych podczas rajdu konkurencjach posiadają odpowiednie umiejętności i należyte przygotowanie.

6. Zespoły uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu lub swojego sponsora.

7. Skład zespołu potwierdzony na weryfikacji w przeddzień zawodów nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów; wymiana zawodników w trakcie zawodów karana będzie dyskwalifikacją.

 

ZASADY PORUSZANIA SIĘ ZESPOŁÓW NA TRASIE

 

1. Zespoły zm ierzają do mety non-stop, a ewentualne przerwy wliczane są do wyniku zawodów. Trasa rajdu wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych (PK). Zadaniem zespołów jest pokonanie trasy rajdu przy użyciu mapy – dostarczonej przed startem przez organizatora. Zadaniem uczestników jest zgłoszenie się w komplecie na poszczególnych punktach kontrolnych; punkty kontrolne należy zaliczać w zadanej przez organizatora kolejności. Potwierdzenie PK następuje w momencie przybycia ostatniego z członków zespołu. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zespołów. Organizator ma prawo nakazać zespołowi pokonanie znakowaną trasą drogi między punktami kontrolnymi. W takim przypadku trasa wyznaczona będzie na mapie. Na terenie Parków Narodowych dozwolone jest poruszanie wyłącznie po drogach publicznych lub szlakach turystycznych.

2. Zespół pokonuje trasę wspólnie. Niedozwolone jest rozdzielanie się i utrata kontroli wzrokowej pomiędzy członkami zespołu. Odległość pomiędzy zawodnikami nie może przekraczać: 100 m pomiędzy członkami zespołu na etapach pieszych, 200 m na etapach rowerowych/rolkowych.

3. Na trasie rajdu przewidziane są zadania i odcinki specjalne.

4. Prawidłowość wykonania zadań specjalnych ocenia sędzia zadania. Odcinki specjalne pokonuje się w sposób ściśle określony przez organizatora. Warunkiem dopuszczenia do wykonania zadania specjalnego będzie posiadanie niezbędnego sprzętu oraz odpowiedniej wiedzy potrzebnej do wykonania zadania. Zespól zgłasza się na zadanie specjalne w komplecie, przygotowany do jego wykonania. Przygotowanie zespołu ocenia sędzia zadania. Sędzia nie dopuszcza zespołu do wykonania zadania, gdy stwierdzi nieprawidłowe przygotowanie się do niego. Sędzia przerwie wykonywanie zadania, gdy stwierdzi nieprawidłowe rozpoczęcie zadania specjalnego oraz w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Zawodnik wycofany przez sędziów może podejść do wykonania zadania ponownie, ale w przypadku kolejki oczekujących, osoba ta przechodzi na koniec kolejki. Podczas wykonywania zadania członkowie zespołu mogą sobie nawzajem pomagać. Czas pokonania zadań i odcinków specjalnych jest wliczany do łącznego czasu rajdu. W przypadku oczekiwania przez zespół na zwolnienie stanowisk do wykonania zadania, czas oczekiwania nie będzie odliczany od łącznego czasu pokonania trasy.

Uwaga! Sędziowie – instruktorzy na zadaniu specjalny m będą instruować zespoły nie posiadające umiejętności alpinistycznych. Wykonywanie ściśle ich poleceń powinno wystarczyć do zaliczenia zadania.

5. Zespoły pokonują całą trasę samodzielnie, obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorgan izowanej pomocy osób trzecich.

6. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek środków transportu poza dopuszczonymi na danym etapie przez organizatora.

7. Na terenie rezerwatów przyrody lub Parków Narodowych dozwolone jest poruszanie się tylko po wyznaczonych szlakach z uwzględnieniem ich kierunkowości.

8. W czasie jazdy rowerowej oraz jeździe na rolkach uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego. W przypadku stwierdzenia łamania przepisów ruchu drogowego zespół może być zdyskwalifikowany.

9. Na całej trasie rajdu uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). W czasie zawodów zabronione jest korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.

10. Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk w lesie i jego pobliżu; obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów ppoż.

11. Obowiązuje zakaz biwakowania (organizowania odpoczynku) w niedozwolonych miejscach, biwakowanie na terenach prywatnych na własną odpowiedzialność.

12. Pozostawianie śmieci na trasie zawodów jest zabronione. Wszelkie odpadki należy wyrzucać wyłącznie do specjalnych koszy na odpady.

13. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania prz y sobie podczas trwania zawodów dokumentu tożsamości.

 

ZASADY KLASYFIKACJI

 

1. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest zaliczenie w komplecie wszystkich punktów kontrolnych oraz zadań i odcinków specjalnych.

2. O kolejności decyduje czas pokonania trasy ,z doliczeniem ewentualnych kar czasowych.

3. Sklasyfikowane zostaną tylko te zespoły, które dotrą do mety w komplecie. Na mecie liczy się czas ostatniego zawodnika.

4. Na trasie będzie prowadzona klasyfikacja OPEN oraz dodatkowo klasyfikacja:

- MEN - dwóch mężczyzn w zespole

- MIX - w zespole przynajmniej 1 kobieta.

 

MARATON PŁYWACKI

 

1. W ramach zawodów Multi Sport Challenge odbędzie się Maraton Pływacki MSC, w którym będzie prowadzona osobna – indywidualna klasyfikacja.

2. W Maratonie pływackim mogą wziąć udzia także osoby, które nie deklarują startu w Multi Sport Challenge.

2. Zawody odbywać się będą na terenie Zalewu Radkowskiego.

3. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna ze startu wspólnego.

4. Odcinek pływacki będzie odbywa się po wyznaczonej trasie, którą zabezpieczać będzie obsługa zawodów.

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń obsługi maratonu.

6. W maratonie pływackim nie wolno używać płetw, łapek – natomiast dopuszcza się pianki pływackie oraz kamizelki asekuracyjne (dla osób słabo pływających).

7. Podsumowanie i zakończenie Maratonu odbywać się będzie razem z MultiSportChallenge (wg programu ogólnego).


 

 

KARY I DYSKWALIFIKACJA

 

1. Za brak potwierdzenia punktu kontrolnego następuje dyskwalifikacja zespołu.

2. W przypadku niewykonania zadania specjalnego zespół otrzymuje karę czasową - 1 godzinę.

3. Za brak 1 elementu z osobistego wyposażenia każdego zawodnika używanego przez cały okres trwania zawodów i na poszczególnych etapach zespół otrzymuje karę czasową – 15 do 30 min

4. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy rajdu zawodnika (a przez to zespołu):

- w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku;

- w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

 

LIMITY CZASOWE

 

1. Na poszczególnych punktach kontrolnych lub strefach zmian trasy będą określone limity czasowe, po tym czasie punkty będą zlikwidowane.

2. Zespoły, które nie zmieszczą się w limitach nie będą dopuszczone do kontynuowania rajdu.

3. Limity będą podane na mapie obok punktu kontrolnego lub Strefy Zmian w godzinach liczonych od momentu startu.

4. Limit na pokonanie całej trasy wynosi 12 godzin.

5. Kary czasowe otrzymane w trakcie trwania rajdu nie będą uwzględniane przy ustalaniu czy zespół ukończył rajd w limicie czasu.

 

REZYGNACJA

 

1. W przypadku wycofania się całej drużyny lub pojedynczego zawodnika kapitan zespołu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów.

2. Jeśli drużyna nie poinformuje o rezygnacji i zostanie podjęta akcja poszukiwawcza przez organizatorów, drużyna ta zostanie obciążona wszelkimi kosztami związanymi z akcją.

3. Jeśli jeden członek zespołu rezygnuje z uczestnictwa w rajdzie cała drużyna zostaje zdyskwalifikowana.

4. Zawodnik lub drużyna, która zrezygnuje nie będzie miała szansy powrotu na trasę.

5. Organizatorzy zobowiązują się do transportu drużyny z trasy do bazy rajdu tylko w przypadku rezygnacji z powodów zdrowotnych ( kontuzja, wyczerpanie, wypadek, itp.). W pozostałych przypadkach jedynie w miarę możliwości.

6. W trakcie trwania rajdu nie można zmieniać kategorii.

 

NUMERY STARTOWE

 

1. Zespoły otrzymują numery startowe w biurze zawodów podczas rejestracji.

2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi numerami startowymi.

3. Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie numerów startowych.

4. Zespoły mogą umieszczać na swoich strojach reklamy własnych sponsorów, jednakże zabronione jest zasłanianie reklam widocznych na numerach startowych.

5. Numery startowe bezpośrednio po zakończeniu rajdu uczestnicy mają obowiązek oddać organizatorom.

 

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 

1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). Zabronione jest korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.

2. Wszystkie drużyny posiadać muszą obowiązkowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej.

3. Organizatorzy sprawdzać będą sprzęt w trakcie trwania zawodów, na dowolnie przez siebie wybranych punktach kontrolnych.

4. Jeżeli zostanie stwierdzony brak w wyposażeniu, zespół (zawodnik) otrzyma karę czasową zgodną z regulaminem.

 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

 

a) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika używane przez cały okres trwania zawodów:

1 x latarka, może być czołó wka,

1 x folia NRC,

1 x dowód tożsamości,

 

b)obowiązkowe wyposażenie zespołu używane przez cały czas zawodów:

1 x telefon komórkowy (aktywny),

1 x apteczka,

 

 

c) Obowiązkowe wyposażenie zespołu na etap rowerowy:

2 x rower,

2 x kask rowerowy lub wspinaczkowy,

2 x przednie światło, może być czołówka,

2 x tylnie czerwone światełko,

 

 

d) Obowiązkowe wyposażenie zespołu na etap rolkowy:

 

2 x rolki,

 

2 x kask rowerowy lub wspinaczkowy

 

e) Obowiązkowe wyposażenie zespołu na etap pływacki (dotyczy każdej osoby płynącej):

 

- czepek

- kamizelka asekuracyjna (dozwolona dla osób słabo pływających)

 

 

 

 

e) Minimum wyposażenia apteczki:

1 x bandaż dziany 6-10 cm szeroki x 100 cm długi,

1 x bandaż elastyczny 6-10 cm szeroki x 100 cm długi,

1 x gaza min. 5 x 5 cm,

1 x zestaw leków przeciwbólowych,

1 x zestaw plastrów z opatrunkiem,

1 x woda utleniona,

 

5. Transport wyposażenia.

Ponieważ nie przewiduje się żadnej “załogi wspomagającej” (pomocy technicznej) dla drużyn, obsługa Rajdu odpowiadać będzie za transport sprzętu do stref zmian.

 

WYPOSAŻENIE ZAPEWNIONE

a) sprzęt potrzebny do wykonania zadań specjalnych

b) mapy

c) opis trasy

 

Można używać GPS.

 

STREFY ZMIAN (PRZEPAKI)

 

1. W czasie rajdu będzie możliwa wymiana wyposażenia osobistego jedynie w wyznaczonych strefach zmian.

2. Przepak nie będzie udostępniony w innym czasie niż podczas pobytu w strefach zmian.

3. Każda drużyna musi spakować cały swój sprzęt do 2 skrzyń (worków, toreb) .

4. Drużyna musi korzystać z własnych opakowań (np. skrzynie, plecaki, worki).

5. Przepaki będą przechowywane w miejscach narażonych na opady atmosferyczne .

6. Przewidziane są Strefy Zmian, w których zawodnicy będą mogli korzystać ze swojego ekwipunku: Strefa Zmian A (baza rajdu) oraz Strefa Zmian B (po pływaniu). SZC - (po rolkach) - tylko zdawanie. (patrz Trasa).

7. Przepaki nie będą zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych.

 

PROTESTY

 

Protesty w formie pisemnej podpisane przez kapitana zespołu można składać na ręce Sędziego Głównego Rajdu najpóźniej 1 godzinę po przybyciu na metę. Wszelkie decyzje dotyczące wyników rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

Wszelkie zmiany przepisów będą umieszczone na stronie internetowej.

O ostatecznych zmianach poinformujemy w trakcie odprawy technicznej przed zawodami.

O zmianach na trasie w trakcie trwania zawodów będzie informować wyłącznie sędzia zawodów, a uczestnicy zapoznanie się z nimi będą potwierdzać podpisem