A A A

Zgłoszenia

ZGŁOSZENIA I REJSTRACJA STARTOWA:

1. Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:
a) Wyśle zgłoszenie na e-mail organizatora: biuro@multisportchallenge.pl lub biuro@eksploris.pl (nazwa zespołu, imię i nazwisko, adres zamieszkania, data ur., adres e-mail) lub też dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów (podczas rejestracji przed startem).
b) Dokona opłaty startowej przed startem danej edycji zawodów w wysokości zgodnej z regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zawodów
c) Złoży czytelny podpis na Oświadczeniu przed startem .
d) Każdy uczestnik po przybyciu na zawody winien zgłosić się do Biura Zawodów i dokonać potwierdzenia startu.

2. Opłaty startowe
Termin zgłoszeń: 21 sierpnia 2010 roku.
– 50 zł/os (100 zł/team) - dla zgłoszonych i opłaconych w terminie, 60 zł/os (dla zgłoszonych poza terminem) 

a) Wpisowe wpłacone po 21 sierpnia nie gwarantuje wszystkich świadczeń.
b) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
c) Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.
d) W przypadku odwołania trasy lub zawodów przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego.

3. Przelewy
a) Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych i internetowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.
b) Na przelewie bankowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np.: “wpisowe na MULTI-SPORT CHALLENGE + NAZWA ZESPOŁU. 
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data wpływu wpłaty na konto bankowe Organizatora.

c) Wpisowe na zawody należy wpłacać na konto:

MPS Maciej Sokołowski
Ul. mjr. Słabego 19 A/5
80-298 Gdańsk
konto: Multibank nr: 46 1140 2017 0000 4302 1157 7790 


z dopiskiem: “MULTI-SPORT CHALLENGE + NAZWA ZESPOŁU”

W ramach wpisowego organizator zapewnia:
- start w zawodach oraz obsługę trasy
- mapy i materiały startowe;
- dostęp do węzłów sanitarnych przed i po starcie w zawodach
- pamiątkową chustkę typu "Buff";
- numery startowe;
- kolację po zawodach;
- transport z bazy zawodów na start 
- zabezpieczenie medyczne,
- obsługę sędziowską,
- sprzęt do wykonania zadań specjalnych,
- puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych w każdej kategorii,
- inne świadczenia w miarę możliwości organizatora.

- Uwaga. istnieje możliwość zakupu koszulek z okolicznościowym logo zawodów (30 zł) - w bazie zawodów